Californians awake to apocalyptic orange skies as wildfires rage