Mountainous Kyrgyzstan, 'Central Asia's Switzerland'